Regulamin

REGULAMIN CONSI Sp. z o.o. w Zielonej Górze

§1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej w rozumieniu RODO.
 • Pojazd – samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony.
 • Raport z oględzin – forma elektronicznego dokumentu, sporządzanego po wykonaniu oględzin przez Consi.
 • Regulamin – wiążące zainteresowanych oraz strony umowne zasady korzystania z Serwisu www.consi.pl oraz usług świadczonych przez Consi Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1.
 • Serwis – informatyczno-informacyjna platforma podłączona do sieci Internet, stworzona przez Consi Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Consi Sp. z o.o. lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
 • Specjalista – kompetentna osoba pracująca lub wykonująca usługi dla Consi, wybrana celem wykonania usługi zamówionej przez Klienta. Specjalista może być również nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Ekspert.
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zwani łącznie.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i/lub korzysta z usług i/lub produktów Usługodawcy. Usługobiorca może również być nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Klient, Użytkownik.
 • Usługodawca – Consi Sp. z o.o. z siedzibą w (65-022) Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1, lok 506, Usługodawca może być również nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Consi.
 • Umowa sprzedaży – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 • Własność intelektualna – ogół praw niematerialnych i materialnych należących do autora danego utworu bądź innego dzieła upoważniające go do decydowaniu o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. W szczególności materiały zawarte w Serwisie www.consi.pl.
 • Zadatek – w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 • Zaliczka – w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  • zasady działania Serwisu dostępnego pod adresem www.consi.pl,
  • informacje o wykorzystywaniu plików cookies,
  • politykę prywatności Usługodawcy,
  • zasady korzystania i świadczenia usług,
  • prawa i obowiązki Usługobiorców,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy jako podmiotu świadczącego usługi prezentowane w Serwisie,
  • postępowanie reklamacyjne,
  • zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Usługodawcą jest Consi Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze (65-022)  przy ul. Sulechowskiej 1 lok. 506, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978626, NIP: 9731086104, REGON: 522383497.
 3. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności, Usługodawca podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.
 4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja.
 5. Korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
 6. Korzystający z usług Usługodawcy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z usług i produktów oferowanych przez Consi Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz obowiązującym prawem, a także w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 7. Consi zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób rzetelny, zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a także z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
 8. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż wszelkie umowy zawierane z Usługodawcą, chyba, że ich odrębne zapisy stanowią inaczej, są umowami starannego działania.
 9. Treści zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 10. Serwis korzysta z plików cookies celem ulepszania swoich usług, a także w celach marketingowych. Szczegółowe informacje o plikach cookies, w tym jak je wyłączyć lub zablokować w swojej przeglądarce dostępne są w Serwisie.
 11. Usługodawca umożliwia również skojarzenie stron przyszłej umowy, przeprowadza wybór i/lub indywidualny dobór produktu i/lub usługi, oferuje znalezienie dostawcy produktu i/lub usługi.

§3

Polityka Prywatności

 1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1 (RODO).
 2. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Consi Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze (65-022) przy ul. Sulechowskiej 1, lok 506, KRS: 0000978626, NIP: 9731086104.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług przez Consi Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze (65-022)  przy ul. Sulechowskiej 1, lok 506, KRS: 0000978626, NIP: 9731086104
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO w związku z pkt. 47/ RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług:
  • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zapytań,
  • w celu dopasowania treści strony oraz reklam do potrzeb i zainteresowań Klientów,
  • dokonywania pomiarów, które pozwalają Usługodawcy udoskonalać usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać potrzebom Klienta,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym prowadzenie marketingu i promocji własnych usług przez Consi na rzecz Klienta,
  • wykonywania i realizacji zadań wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności sprzedaży i świadczenia usług.
 5. Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:
 6. Consi Sp. z o.o. w Zielonej Górze i jego przedstawiciele,
 7. podmioty zewnętrzne: kooperanci, Klienci Consi, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji,
 8. podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Consi,
 9. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Consi,
 10. podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Consi.
 11. Dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.
 12. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 13. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i/lub świadczeniem usługi.
 15. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w inny sposób niż zautomatyzowany, także w formie profilowania. W wyniku przetwarzania danych może zapaść decyzja, która spowoduje skutki prawne i/lub w inny sposób może istotnie wpłynąć na Klientów, kontrahentów oraz ich pracowników oraz współpracowników.

§4

Zamawianie i świadczenie usług

 1. Usługodawca oferuje Klientowi usługi związane z obrotem samochodami, w szczególności oględziny pojazdów i pośrednictwo w rejestracji pojazdów.
 2. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Consi opisany jest w Serwisie w informacji dotyczącej każdej z Usług.
 3. W celu korzystania z Serwisu i z niektórych usług Usługodawcy niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
 4. Klient zamawia usługę telefonicznie lub przez formularz zamówienia dostępny w Serwisie.
 5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Płatność za usługi dokonuje się maksymalnie w ciągu 24 godzin po ich wykonaniu. Płatność powinna zostać zaksięgowana na rachunku Usługodawcy w ciągu 48 godzin od wykonania usługi.
 7. Płatność za produkty dokonuje się najpóźniej w dniu ich odbioru.
 8. Płatności za usługi i produkty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez mBank oddział w Zielonej Górze numer konta: 64 1140 2004 0000 3402 8253 6628.
 9. Na wykonanie niektórych usług może zostać pobrana zaliczka lub zadatek w wysokości uzgodnionej przez Klienta i Consi.
 10. Klient zamawiając usługę zobowiązuje się do dokonania zapłaty zgodnej z cennikiem w ciągu 24 godzin od chwili potwierdzenia wykonania usługi przez Consi, co akceptuje razem z niniejszym regulaminem.
 11. Celem wykonania niektórych usług (np. mediacje, sprzedaż komisowa) konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy. W przypadku zawarcia odrębnej umowy postanowienia Regulaminu uznaje się za obowiązujące, o ile umowa nie reguluje danej kwestii w sposób odmienny i w takim przypadku za obowiązujące uznaje się postanowienie umowy.
 12. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić, podając niezbędne dane, przed dokonaniem płatności.
 13. Cennik usług dostępny jest w Serwisie.
 14. Klient dokonując zamówienia usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz inne obowiązkowe dane wynikające z formularza zamówienia.
 15. Usługodawca przyjmuje zamówienia w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00.
 16. Usługodawca po kontakcie telefonicznym z Klientem na numer telefonu podany w zamówieniu potwierdzi w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia zakres, miejsce oraz czas wykonania usługi, co stanowi  potwierdzenie przyjęcia usługi do realizacji oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi zgodnie z Cennikiem W przypadku braku potwierdzenia przez Consi przyjęcia usługi do wykonania w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta, przyjmuje się, że Consi odrzucił złożone zamówienie.
 17. Potwierdzenie przez Usługobiorcę zakresu, miejsca i czasu wykonania usługi stanowi rozpoczęcie świadczenia usługi, z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej.
 18. W przypadku usługi pośrednictwa w rejestracji pojazdu rozpoczęcie świadczenia usługi nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przesłania Usługodawcy drogą elektroniczną dokumentów koniecznych do przedłożenia we właściwych urzędach lub ich dostarczenia do przedstawiciela Consi w formie oryginałów oraz udzielenia Usługodawcy stosownego upoważnienia. W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Usługodawcy oryginały dokumentów, o których mowa powyżej oraz udzielić Usługodawcy stosownego upoważnienia.
 19. Klient celem realizacji niektórych usług może zostać proszony o wypełnienie dodatkowych formularzy lub dokumentów. Rzetelne wypełnienie takiego załącznika może mieć wpływ na możliwość lub jakość świadczonej usługi.
 20. Klient wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

§5

Prawa i Obowiązki Stron

 1. Klient ma prawo do podjęcia świadomej decyzji o zakupie.
 2. Klient ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji co do zakupu danego produktu lub usługi.
 3. Klient ma prawo do otrzymania uczciwej i rzetelnej usługi.
 4. Klient ma prawo do reklamacji.
 5. Klient ma prawo do wypowiedzenia  zawartejumowy w przypadku jej niewykonania z winy Consi. W takim przypadku, Consi zwróci Klientowi wpłaconą przez niego zaliczkę lub zadatek w terminie 14 dni od wypowiedzenia umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 6. Klient ma obowiązek przekazania i odebrania oryginałów dokumentów celem realizacji niektórych usług. W przypadku nieodebrania dokumentów przez Klienta w uzgodnionym terminie, nie wcześniej niż w 30tym dniu po wykonaniu usługi, oryginały dokumentów wysyła się na adres Klienta. Koszt i ryzyko wysyłki obciąża Klienta.
 7. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usługi oraz do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia tj.: naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych; wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem; działania na szkodę Serwisu i/lub Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w każdym momencie. Szczególnie w przypadku zdarzeń losowych, niskich zasobów ludzkich, działania siły wyższej i innych uzasadnionych przypadkach.
 9. Consi nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie usługi w przypadku, kiedy właściciel lub posiadacz przedmiotu oględzin nie wyrazi zgody lub uniemożliwi skorzystanie ze środków i narzędzi używanych celem realizacji usługi przez Usługodawcę, jak.np. brak zgody na podłączenie testera diagnostycznego, brak zgody na jazdę testową, brak wymaganych badań technicznych lub ubezpieczenia OC.
 10. Consi nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi w przypadku kiedy właściciel lub posiadacz przedmiotu oględzin nie wyrazi zgody lub uniemożliwi skorzystanie ze środków i narzędzi używanym celem realizacji usług przez Usługodawcę.
 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę ograniczona jest do 50% ceny danej usługi obowiązującej w czasie wystąpienia ewentualnej szkody.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 13. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. W razie bezpośredniego lub pośredniego odesłania do strony internetowej za szkody wynikłe wskutek odesłania Consi nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6

Oględziny pojazdu

 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie usługi oględzin pojazdu i uzgodnieniu z właścicielem lub posiadaczem pojazdu terminu oględzin, Consi zleca Specjaliście wykonanie usługi.
 2. Consi podejmie najwyższe starania w celu wykonania usługi w terminie uzgodnionym w Klientem. Z przyczyn niezależnych od Consi termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu, za co Consi nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Specjalista Consi, który dokonuje oględzin i opracowuje raport zawiera w nim subiektywną opinię i ocenę bazując na swojej fachowej wiedzy i doświadczeniu. Celem wykonania raportu Specjalista nie demontuje żadnego elementu pojazdu.
 4. Specjalista, celem wykonania świadczonej usługi może za zgodą właściciela lub posiadacza pojazdu przetransportować pojazd do osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia lub sprzęt, tj. np. diagnosty samochodowego, rzeczoznawcy, biegłego sądowego, serwisu lub warsztatu.
 5. Zakres oględzin uzależniony jest od wybranego zakresu/pakietu sprawdzenia. Informacje o pakietach i zakresach zawarte są w Serwisie. Niektóre pakiety, za zgodą Usługodawcy, mogą być modyfikowane w trakcie oględzin.
 6. Klient ma prawo do uczestnictwa w oględzinach pojazdu. W takim wypadku obecny Specjalista może odstąpić od sporządzenia raportu. Relacja zostanie zdana na miejscu zgodnie z zakresem sprawdzenia, fotografie zostaną sporządzone tylko w przypadku kiedy Klient nie będzie dysponował urządzeniem pozwalającym na robienie fotografii.  
 7. Raport z oględzin nie powinien być traktowany jako wytyczne dla którejkolwiek ze stron transakcji, zwłaszcza jako zachęta do rezygnacji lub kupna. Raport z oględzin pojazdu nie stanowi gwarancji na sprawdzony pojazd i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta w stosunku do Usługodawcy w zakresie sprawdzanego pojazdu. Raport to opis stanu aktualnego w jakim znajdują się określone elementy pojazdu możliwe do oceny przez Specjalistę.
 8. Usługodawca nie udziela Klientowi gwarancji ani rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu, jak również nie udziela gwarancji ani rękojmi w zakresie pozyskanych informacji na temat sprawdzanego pojazdu.
 9. Usługodawca nie odpowiada za celowe lub niecelowe, skuteczne zatajenie wad lub usterek pojazdu przez osoby trzecie, jak również za wady lub usterki, które wystąpią lub zostaną ujawnione po dokonaniu oględzin przez Specjalistę. Klient przyjmuje do wiadomości, że wykrycie wszystkich wad i usterek może nie być możliwe.
 10.  Wykonaniem usługi przez Usługodawcę jest wysłanie raportu z oględzin w formie elektronicznej na dane Klienta zawarte w formularzu zamówienia lub zdanie relacji przez Specjalistę Klientowi biorącemu udział w oględzinach.

§ 7

Pośrednictwo w rejestracji pojazdów

 1. Usługodawca zapewnia kompleksowe pośrednictwo w rejestracji pojazdów nowych oraz używanych, w tym także pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi w zakresie pośrednictwa w rejestracji pojazdu jest udzielenie Usługodawcy przez Klienta upoważnienia do działania w jego imieniu w czynnościach niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz dostarczenie przez Klienta do siedziby Usługodawcy wszelkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia procesu rejestracji pojazdu w formie oryginałów, tj.:
  • dokumentu potwierdzającego własność pojazdu lub powierzenie pojazdu,
  • dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu – jeżeli zostały wydane (w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy – odpowiednika tych dokumentów),
  • dotychczasowych tablic rejestracyjnych – jeżeli zostały wydane,
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego – jeżeli jest wymagane
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
  • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu do Polski
  • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu,
  • inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
 3. Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, o których mowa w ustępie powyżej w terminie umożliwiającym Usługodawcy złożenie wniosku o rejestrację pojazdu w ustawowym terminie.
 4. W ramach usługi dodatkowej, Usługodawca zapewnia złożenie deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego. W takim przypadku może być konieczne przekazanie przez Klienta danych dostępowych do systemu e-Zefir lub udzielenie Usługodawcy stosownego pełnomocnictwa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność dokumentów otrzymanych od Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania usługi w zakresie pośrednictwa w rejestracji pojazdów z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku odmowy rejestracji pojazdu z uwagi na niekompletność wymaganych dokumentów lub brak meldunku w miejscu zamieszkania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nałożenia na Klienta przez stosowny organ kary pieniężnej z tytułu braku zgłoszenia nabycia pojazdu w ustawowym terminie, jeśli termin ten nie został dotrzymany z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności w przypadku dostarczenia przez Klienta dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej w terminie uniemożliwiającym złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.
 8. W przypadku decyzji odmownej organu co do rejestracji pojazdu Consi nie ma obowiązku uzyskania decyzji w drodze administracyjnej. Taka decyzja zostanie wydana na wyraźne życzenie Klienta. Odmowa rejestracji przez organ z jakiegokolwiek powodu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla skuteczności odstąpienia od umowy pismo  z oświadczeniem powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Usługodawca.
 2. Po odstąpieniu przez Klienta od umowy, Usługodawca zwraca Klientowi w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy, z którego otrzymał płatność za usługę.
 • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po przystąpieniu do realizacji usługi przez Usługodawcę, Klient zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny.
 • W przypadku wykonania usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 • W przypadku Klientów, dla których zamówiona usługa ma charakter zawodowy prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §8 Regulaminu nie przysługuje.

§9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług i/lub umowy przez Consi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być składane listem poleconym na adres siedziby Consi.
 3. Złożona reklamacja, aby została uznana za prawidłową powinna zawierać co najmniej dane osobowe Klienta, które umożliwią jego identyfikację, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności, które uzasadniają reklamację oraz opis oczekiwań Klienta związanych ze składaną reklamacją.
 4. Podczas składania reklamacji konieczne jest okazanie dowodu zakupu.
 5. Usługodawca dokona oceny reklamacji w ciągu 14 dni od momentu jej prawidłowego otrzymania.
 6. W razie niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a zwłaszcza w przypadku konieczności uzyskania stanowiska podmiotów trzecich, Usługodawca poinformuje Klienta o przyczynie opóźnienia.
 7. Jeśli do ustosunkowania się do reklamacji i/lub do wykonania uprawnień niezbędne będzie dostarczenie przedmiotu sprzedaży do siedziby Consi, Klient zobowiązany będzie dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt, do najbliższego oddziałuConsi.

§10

Wartość intelektualna

 1. Zawartość Serwisu jest przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej.
 2. Ilustracje, grafiki oraz informacje zamieszczone w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach, w szczególności naruszających dobre obyczaje i/lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ilustracje, grafiki oraz informacje zawarte w Serwisie nie mogą być modyfikowane, przekazywane, powielane ani publikowane w całości lub w części bez zgody Consi Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
 4. Raport przedstawiający stan pojazdu jest utworem, którego autorem jest Consi.
 5. Osoby trzecie mogą wykorzystywać raport o stanie auta w celach prywatnych i/lub niekomercyjnych. Warunkiem takiego korzystania jest nienaruszanie interesów Consi Sp. z o.o.
 6. Zabronione jest używane raportu o stanie pojazdu Consi w celach komercyjnych przez jakikolwiek podmiot i/lub osoby trzecie, bez wyraźnej zgody Consi Sp. o.o. wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności i odpowiedzialności odszkodowawczej.
 7. Prawa do znaków towarowych przysługują Consi i/lub podmiotom, z którymi Consi zawarł stosowne umowy. Pod rygorem roszczeń negatoryjnych i kompensacyjnych zabronione jest używane znaku towarowego Consi.

§11

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jedno bądź więcej postanowień zawartych w Regulaminie lub odrębnych umowach o świadczenie usług będzie uznane za nieważne lub bezskuteczne, taka nieważność lub bezskuteczność nie będzie wpływała na inne postanowienia Regulaminu lub odrębnych umów zawartych z Consi.
 2. Klient, który chce zawrzeć umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, składa oświadczenie o działaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najpóźniej w chwili zamówienia usługi. W przypadku braku złożenia odpowiedniego oświadczenia przyjmuje się, iż wykonywana usługa nie stanowi związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 3. Informacje dotyczące działalności Consi wysyłane pocztą oraz pocztą elektroniczną stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla wskazanego w niej adresata. Udostępnianie, ujawnianie, kopiowanie, zarówno w całości jak i w części treści korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
 4. Za należności wynikające ze świadczonych usług i sprzedaży produktów Consi rekomenduje metodę podzielonej płatności (tzw. split-payment).
 5. Sądem wyłącznie właściwym miejscowo dla wszelkich sporów, szczególnie w zakresie Regulaminu, realizacji umów, których stroną jest Usługodawca, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Consi Sp. z o.o.